This page is not for human reading. It is to improve googles rating

 

Ga naar start pagina

Over Rimarcable Rimarcable opgericht in 1996.De naam is een acroniem van de eerste letters van de namen van de oprichters Richard Bijl en Marcel van der Sluys en de stellingname dat alles kan (able). Onze visie dat bij software oplossingen de gebruikers centraal staan is ongewijzigd. Voor alle organisaties is de expertise en het ondernemerschap van de professionals op zijn minst belangrijk. Onze insteek is dat deze professionals in staat worden gesteld zich te kunnen concentreren op hun eigen vakgebied. In de loop der jaren is veel ervaring opgedaan met zorg applicaties. Hierbij worden per zorg organisatie verschillende benaderingen toegepast. Succesvolle implementaties ontstaan door de gebruiker in de organisatie centraal te stellen. _ The Rimarcable wayOnze aanpak is gebaseerd op pragmatisme. De vraag vanuit de organisatie is in onze aanpak leidend. We betrekken de gebruikers, vragen wat zij zien als een ideale oplossing en stimuleren hierbij hun inbreng. De combinatie van de initiële vraag en gebruikers informatie leidt tot een concreet inzicht. Mede hierdoor sluiten onze oplossingen ook aan bij de behoeftes van de gebruikers. Deze 'agile' methodiek levert enorme tijdwinst op en resulteert in een op de organisatie afgestemd eindresultaat. The Rimarcable way: Als het niet kan zoals het moet, ..... moet het zoals het kan ! _ Onze aanpakHet eindresultaat van veel (ICT)projecten is onvoorspelbaar. De kranten staan er vol van. De manier waarop wij onze werkzaamheden aanpakken is gebaseerd op pragmatisme. De vraag vanuit de organisatie is hierbij leidend. We gaan met gebruikers praten, wat zij nu zien als een ideale oplossing voor de opdracht en stimuleren hierbij hun inbreng. De combinatie van initiële vraag en gebruikers informatie leidt al in de eerste week tot een concreet voorstel. Regelmatig worden stappen in het ontwikkeltraject op een voor gebruikers toegankelijke manier overlegd. Deze 'agile' methodiek levert enorme tijdwinst en kostenbesparing op en resulteert in een op de organisatie afgestemd eindresultaat. _ Verkoop visie Rimarcable doet principieel zaken met als uitgangspunt een win/win te bereiken. De oplossingen van Rimarcable worden in vrijwel alle gevallen in het eerste jaar (of bij licentie kosten jaarlijks) terugverdiend. In alle gevallen zijn de kosten afgestemd op het besparingspotentieel. Als gevolg van deze werkwijze gaan wij langdurende relaties aan met onze klanten. _ KlantcommunicatieRimarcable communiceert helder, direct, eerlijk en vlot. Informatie over de mogelijkheden, visie en uitdagingen, maar ook onmogelijkheden en consequenties worden duidelijk en helder gecommuniceerd. Niet in alle gevallen is dit de eenvoudige route, maar wel de beste. Wij voelen ons Partner van onze klanten en gedragen ons als Partner. (Als er brand is moet er geblust worden) _ GezondheidszorgWerken in de gezondheidszorg vereist begrip van de organisatie en haar uitdagingen. Speciale aandacht moet worden besteed aan beveiliging van gegevens en gebruikersgemak. Applicaties worden ingezet als hulpmiddel en gebruik is niet langdurig, maar wel intensief. Als gevolg hiervan moet een applicatie zeer intuïtief functioneren. _ Rimarcable heeft mede zorggedragen voor de realisatie vanUMC Nijmegen: POEMA Complicatie registratie AVALON Vaatbespreking applicatie In onderstaande blokken een nader beschrijving van de meest aansprekende projecten. _ POEMAVanaf het eerste moment stond vast dat Rimarcable een verdiepingsslag in kennis moest doormaken om een doeltreffende oplossing te kunnen bieden. Niet alleen organisatie kennis, maar ook kennis van de onderzoeksmethodieken en inhoudelijke stappen binnen het Genetisch onderzoek staan aan de basis van het uiteindelijke resultaat. Het effect van onze oplossing genaamd POEMA heeft er mede voor gezorgd dat :de administratieve werkdruk van de analisten 50% is afgenomen; Het aantal onderzoeken is gestegen van 800 naar meer dan 3000 per jaar; De gemiddelde doorlooptijd van een onderzoek voorspelbaar is, en is terug gebracht van 3 maanden naar 10 dagen Het St Radboud (KGCN) is een samenwerking aangegaan met Rimarcable op het gebied van research en development. _ Complicatie registratieVoorheen werden complicaties geregistreerd middels een papieren proces. Het opmaken van de complicatie documenten werd door medewerkers vaak opgespaard en vervolgens in een batch naar de administratie gebracht Hier werd de informatie ingevoerd in een rapportage systeem welke de informatie beschikmaar maakte voor landelijke rapportages Binnen de eigen organisatie hield de complicatie registratie op, tot het moment dat er gerapporteerd moest worden wat vervolgens met de hand werd uitgevoerd. Nu worden alle complicaties direct door de gebruiker met een aantal klik bewegingen ingevoerd en geregistreerd De ingevoerde informatie wordt direct beschikbaar gesteld voor de landelijke rapportage en is bovendien gekoppeld aan de patiëntgegevens in het EPD. Op het moment dat er gerapporteerd dient te worden kiest men het rapport type en de rapportage is gereed Naast deze efficiency verbetering is er een bron aan informatie beschikbaar over de complicaties waardoor analyses eenvoudig tot preventiemaatregelen leiden.) Telecommunicatie en ICT dienstverlening Voor KPN wordt al geruime tijd tooling geleverd voor de configuratie van telecommunicatie en servicedienstverlening. Op basis van kengetallen van de klant wordt een berekening gemaakt waarin de voor het project vereiste uren en producten worden bepaald en op basis hiervan een klantspecifieke kant-en-klare offerte wordt gemaakt. Ten behoeve van het logistieke proces worden bestellijsten en exportbestanden aangemaakt. Belangrijke redenen voor KPN om voor Rimarcable te kiezen waren: SOX compliancy Eenvoud van beheer Gebruikersgemak Eenvoudig distributie en versiebeheer _ Ontwikkel visieDe technologie om software en applicaties te maken heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en er komen maandelijks nieuwe oplossingen bij. Met name ontwikkeltools waarbij de tool aan de hand van een uitvraagprocedure zelf de code ontwikkelt zijn erg populair. Nadeel van deze manier van ontwikkelen is dat er veel ongebruikte en dus ongewenste code wordt toegevoegd. Dit heeft niet alleen als nadeel dat de oplossing groter wordt in het aantal kb, maar ook is het terugzoeken van de functionele onderdelen omslachtig en tijdrovend. Tevens komt het geregelt voor dat de nutteloze code de werking van de applicatie verstoort. U zult begrijpen dat Rimarcable er voor kiest te ontwikkelen vanuit een andere ontwikkel filosofie met als belangrijkste reden dat alles wat handmatig is ontwikkelt is gecontroleerd en vanuit een bredere visie ontstaat. Het effect in de praktijk: een applicatie welke nagenoeg zonder verstoringen en bij storing kan een zeer snelle oplossing worden geboden. Hoe vreemd het misschien ook klinkt maar deze hardcore ontwikkelmethode is tevens sneller en efficiënter omdat onze ontwikkelaars niet leren met een tool te werken maar echt leren ontwikkelen. _ Architectuur Rimarcable is voor wat betreft de aanpak mensgericht en ontwikkelt vanuit gebruikersperspectief. Bij de ontwikkeling en creatie van de architectuur geld het tegenovergestelde, de user experience heeft nagenoeg geen enkele rol in deze fase. Er wordt extra aandacht en tijd besteed aan de ontwikkeling van de achterliggende database en de benodigde functionaliteiten en procedures. Hierdoor ontstaat er een fundament dat tot de stabielste in de markt kan worden toegewezen.
Pas bij de constatering dat dit fundament voldoet wordt de stap naar de interface gemaakt, en niet andersom. _ Bestaande systemen en oplossingenKlanten die nog niet hebben geïnvesteerd in ICT oplossingen zijn te vinden in de geschiedenisboeken. Wij worden altijd geconfronteerd met oplossingen van collega bedrijven welke ingebed zijn in het bedrijfsproces. Tot op heden hebben wij ondanks de complexiteit van de projecten en de klantorganisaties 99% van de interface uitdagingen met andere systemen naar tevredenheid van onze klanten opgelost. Ook deze problematiek benaderen wij vanuit een invalshoek waarbij gezamenlijk zoeken naar een oplossing tot succes leidt. Gezamenlijk betekent niet altijd de leverancier van het andere systeem, iedereen heeft zijn eigen visie, maar ook oplossingen creëren waar bestaande systemen geen enkele hinder van ondervinden bieden de gewenste functionaliteit. _ PortfolioIn al onze producten is rekening gehouden met het feit dat steeds meer aandacht wordt gehouden met de menselijke factor in het bedrijfsleven. Bij de uitrol van de genoemde producten is in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd aangaande implementatie-, project- en verander- management in een variëteit aan diverse omgevingen. Van multimedia tot onderwijs, sterk variërend in omvang hebben reeds kennis gemaakt met onze oplossingen. Over een ding zijn ze het allemaal eens: Het was zeer verfrissend en nu is het daadwerkelijk verbeterd. Een aantal projecten heeft geleid tot het uitbrengen van standaard producten die voor meerdere eindgebruikers beschikbaar zijn Enkele voorbeelden hiervan zijn: POEMA. Een systeem voor procesondersteuning, kwaliteitsborging en analyse op het gebied van DNA research/diagnostiek I4C (I foresee): Een kennismanagementomgeving met focus op parate kennis voor organisaties die werk willen maken van de uitwisseling van expertise en organisatieontwikkeling BioScope: Een competentiemanagementsysteem op basis van de Wet BIO (onderwijs), waarin 360 graden beeld van de competenties van medewerkers wordt gecombineerd met persoonlijke ontwikkeling Insight Lite: Met deze tool worden verkopers in staat gesteld met minimale informatie inzicht te creëren in hun salesfunnel, voor eigen gebruik, en gebruik door de organisatie. Rima_G: Een ondersteunende tool voor het creëren van complexe offertes. Na invoer generieke informatie items door niet technisch personeel wordt een oplossing berekend en verwerkt in een offerte. POEMA: DNA diagnostiek en researchIn samenwerking met de afdeling Antropogenetica van het UMCN St Radboud heeft Rimarcable in de afgelopen 3 jaar POEMA ontwikkeld, met als doelstellingen: Proces optimalisatie in micro array onderzoek; POEMA ondersteunt zowel research als diagnostisch micro array onderzoek. Van onderzoeken wordt de administratie van het operationeel proces vereenvoudigd en worden werklijsten geprioriteerd, hierdoor halveert minimaal de administratieve werkdruk. POEMA is geïntegreerd met de gegevensstromen van de array apparatuur en de informatiesystemen. Hierdoor kan een kwalitatief en betrouwbaar inzicht in het verloop van onderzoeken worden verkregen en wordt de doorlooptijd van onderzoeken meetbaar ingekort. Zeker binnen DNA research en diagnostiek is technologie vrijwel dagelijks aan verandering onderhevig. Na drie generaties micro array zijn wij ons nu aan het voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen. Onze doelstelling in 2011 is om met verenigde krachten en middelen POEMA door te ontwikkelen, in het bijzonder aan de toepassing van Next Generation Sequencing. Het ontwikkeltempo zal gebaseerd zijn op de ontwikkelsnelheid binnen het vakgebied. POEMA is vanaf 1 maart 2011 beschikbaar voor diagnostische centra en researchlaboratoria in Nederland. _ I4C (I foresee)Rimarcable is gespecialiseerd in systemen voor expertise-uitwisseling en -ontwikkeling Hierbij wordt gebruik gemaakt van een innovatiemethodiek die naast informatie ook de parate kennis van professionals binnen uw organisatie toegankelijk maakt. En juist daarin onderscheidt Rimarcable zich in deze markt. Want door expertise op gestructureerde wijze te ontsluiten worden geheel nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Onze kennis en ervaring op het gebied van coachen, implementatie, transformatie en vernieuwing wordt op project niveau toegepast bij implementatie, en kan zelfs op individueel niveau worden ingezet. _ BioScope Kennis- en competentie- management worden steeds belangrijker bij zowel Profit als Nonprofit organisaties. Met de ervaring en software ontwikkelt bij een van de grootste automatiseringsbedrijven in Nederland is Rimarcable gevraag op basis van de Wet BIO (onderwijs) een oplossing te ontwikkelen. Deze oplossing genaamd BioScope waarin 360 graden beeld van de competenties van medewerkers wordt gecombineerd met persoonlijke ontwikkeling is in gebruik bij diverse ROC's in Nederland Met Bioscope is niet alleen inzicht ontstaan waarmee de wet BIO kan worden nageleefd, maar tevens een inzicht is gecreëerd, in de aanwezige kennis bij het personeel als mede de studenten. _ InSight LiteU heeft het vast zelf geconstateerd. Salesmedewerkers en rapporteren/administreren gaan moeilijk samen en is vaak een uitdaging! De meeste oplossingen hebben als concequentie dat de salesmedewerkers goed of kwaadschiks worden gedwongen een administratieve verrichting uit te voeren waar zij niet in excelleren. Kan het ook anders ???? Insight Lite is de oplossing.Deze methodiek zorgt ervoor dat verkopend personeel hun eigen behoefte aan inzicht in 15 minuten per week kan invullen. Met deze informatie biedt Insight Lite inzicht op medewerker-, salesteam- en organisatie- niveau.Bovendien is de betrouwbaarheid van deze forecast >90% (gemeten bij diverse klanten over een periode van 5 jaar) Insight Lite kan in diverse uitvoeringen worden geleverd. Ons advies is om in te starten met de MS Excel versie en de methodiek te ervaren en te verfijnen naar eigen inzicht. Hierna kan de overstap worden gemaakt naar de webversie MS Dot.Net, welke naadloos kan worden gekoppeld met de bestaande systemen middels XML. Interesse download de demoversie.) Contact Natuurlijk is dit niet ons hele verhaal. We konden en wilden niet alles op onze site kwijt.  Bent u geïnteresseerd geraakt, neem dan contact op voor een persoonlijke kennismaking. Rimarcable Bezembinderstraat 2 2645 JT Delfgauw Telefoon: (06) 53 400 195 e(-Mail) : info@Rimarcable.nl _ Communicatie AdviesUitroepteken Teksten & Communicatieadvies, is een bureau waar u terecht kunt met al uw vragen over communicatie. Uitroepteken maakt van vele vraagtekens een oplossing waar een duidelijk uitroepteken achter gezet kan worden. Wat kan Uitroepteken voor u betekenen? Uitroepteken is dé deskundige partner als het gaat om communicatieadvies op maat. Van journalistieke teksten tot een compleet communicatieadvies, alles is mogelijk. Meedenken, meepraten en meewerken zijn de kernwoorden.. www.uitroepteken.eu. _ , UitroeptekenUitroepteken) CGE Risico management solutionsCGE specialises in bringing together different companies that deal with Risk Management and offering a customised selection of services to its customers. Solutions are always customised to fit with the customer. In Risk Management there are no out-of-the-box solutions that cover everything. A combination of different services is required and this is where CGE comes in to advise on what will work best in the particular situation of the customer. CGE is based in the Netherlands but its partner network stretches the globe. This is essential to provide effective and flexible customer support. CGE Risico management solutions. _ , , Governors) Engage! ModelerEngage! Modeler is software om processen écht bespreekbaar te maken. Om medewerkers samen naar processen te laten kijken, door te rekenen en opnieuw te ontwerpen. Juist dát als basis voor een BPM-traject, een Lean 6 Sigma-traject en/of een zorgpadenstudie. Engage! Modeler is beschikbaar voor de PC (de Windows-versie) of als Software as a Service (SaaS) dienst. Klik op onderstaande link om het inlogscherm van Engage! Modeler Online Professional te openen. Vul hier vervolgens onderstaande gebruikersnaam en wachtwoord in. In deze demo-omgeving kunt u uw werk niet opslaan of uitprinten. Veel(succes!) www.modeleronline.nl Gebruikersnaam: gast@engage.nl Wachtwoord: gast _ NieuwsbrievenOnderstaand een link naar onze nieuwsbrieven: 22-02-2011: POEMA introductie _ , POEMA) Wise_TGAdvocaten besteden doorgaans meer dan de helft van de beschikbare uren aan het maken van juridische contracten in alle vormen In samenwerking met Snijders van der Boom Advocaten, lanceren Wise Business Products en Rimarable de applicatie Wise_TG Deze oplossing maakt het mogelijk om bestaande teksten uit contracten en aangepaste contract delen op te slaan en snel en eenvoudig te hergebruiken bij het opstellen van een nieuw contract. Eenvoudige navigatie door een uitvraag structuur zorgen voor een dramatische efficiëntie verhoging bij het opstellen van een juridisch contract. In het 2e kwartaal 2011 zal dit product gelanceerd worden en beschikbaar zijn. Mocht u nu al geïnteresseerd zijn in Wise-TG kunt u een mail sturen naar info@rimarcable.nl _ Next Generation SequencingDe ontwikkelingen op het gebied van Genetisch onderzoek gaan razend snel. De meest recente ontwikkeling in complexe wetenschap heet NGS (Next Generation Sequencing). Deze onderzoeksmethodiek biedt 1.000x meer informatie dan de huidige methodieken. Rimarcable ontwikkelt een workflow oplossing waarin niet alleen de procesbesturing en administratieve afhandeling wordt ingevuld. Ook de interpretatie van de onderzoeksresultaten worden voorbereid voor een snelle diagnose waarbij een zelflerende functionaliteit de kwaliteit en snelheid continue verbeterd. Ook op het gebied van research worden automatisch overeenkomsten gevonden in nieuwe en historische onderzoeksresultaten. In het 2e kwartaal van 2011 zal de eerste versie van dit product beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Eind kwartaal 3 wordt deze oplossing internationaal geboden in een Nederlands-, Engels- en Frans- tallige uitvoering. _ WaaromIn de afgelopen jaren hebben we een aantal projecten in eigen beheer uitgevoerd, met als doel delen van de beschikbare technologie te evalueren. Onderstaand een selectie .... _ Outlookreader Versie 0.06 van deze outlook reader leest de bestaande mails in outlook. Op een zoekterm kan gefilterd worden welke mails worden getoond. Eventuele attachments worden opgeslagen in een map op uw harddisk.) SQL ASP.Net scripter Op basis van een database model worden stored procedures en asp.net (VB.NET codebehind) code snippets gemaakt.) Insight Lite Met minimale invoer inzicht creëren in de salesfunnel. Level3 versie voor account managers.)